Guanya un cap de setmana fantàstic a Figueres!

Guanya un cap de setmana fantàstic a Figueres!

BASES LEGALS DE PARTICIPACIÓ AL SORTEIG

(sorteig de comentaris a Instagram)

1.- EMPRESA ORGANITZADORA DE LA PROMOCIÓ

L’empresa FIRAVO, amb domicili Recinte Firal, de 17600 Figueres (Girona) organitza el sorteig d’àmbit regional, a desenvolupar a través d’Internet, exclusiu per a usuaris residents a Catalunya, d’acord amb allò que disposa a l’apartat requisits de participació.

2.- DATA D’INICI I DATA DE FINALITZACIÓ

La Promoció finalitzarà el dissabte, dia 5 d’octubre de 2023, a les 14:00 h.

3.- REQUISITS DE PARTICIPACIÓ I MECÀNICA DE LA PROMOCIÓ

Els requisits de participació seran els següents:

  • Podran participar aquelles persones que resideixin a Catalunya i siguin majors d’edat (+18 anys).
  • Només podran participar aquells Participants que siguin titulars d’un compte a Instagram.
  • Els Participants hauran de fer-se seguidors del perfil d’Instagram @firavo.
  • Els Participants hauran de comentar la publicació referent al sorteig de @firavo a la xarxa social Instagram etiquetant a 1 amic durant el període de participació.
  • Els Participants només podran participar amb un únic perfil d’Instagram. Si es detecta que un Participant participa amb diversos perfils d’Instagram seran desqualificats.
  • Els Participants poden realitzar quants comentaris vulguin a la publicació sense que això afecti la seva participació de forma negativa. Com més comentaris, més possibilitats de guanyar el sorteig. El recompte tindrà en compte tots els comentaris realitzats a cada una de les dues publicacions dels organitzadors.
  • El premi s’ha de recollir el 7 d’octubre a la FiraVO de Figueres.

4.- CONDICIONS DE LA PROMOCIÓ I PREMIS

S’escollirà 1 guanyador i fins a 2 suplents de forma aleatòria el dia 5 d’octubre. Serà comunicat el mateix dia a través del perfil social de @firavo.

El premi consistirà en 150 € de compres a comerços de Figueres, un sopar per a dues persones a un restaurant de La Cuina del Vent, 1 nit d’hotel, 2 entrades per al Museu Dalí i gaudir d’un cotxe elèctric durant tot el cap de setmana.

El premi no es podrà bescanviar per diners en metàl·lic o per qualsevol altre premi, ni pot ser objecte de canvi o alteració. La celebració del sorteig, així com la concessió del premi queden subjectes a la normativa fiscal vigent.

5.- DESQUALIFICACIONS I PENALITZACIONS

Si es posa de manifest que algun dels Participants no compleix els requisits exigits a les bases, o les dades facilitades per participar eren invàlides, la seva participació es considerarà nul·la i quedaran automàticament exclosos de la promoció perdent tots els drets sobre els premis atorgats en virtut d’aquesta promoció.

6.- PUBLICACIÓ DE COMENTARIS O OPINIONS

No es permetran comentaris o opinions el contingut del qual es consideri inadequat, que siguin ofensius, injuriosos o discriminatoris o que puguin vulnerar drets de tercers. Tampoc es permetran comentaris contra un particular que vulnerin els principis de dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la mateixa imatge.  No ens responsabilitzarem dels danys ocasionats per als comentaris que facin els Participants en la promoció, i que a qualsevol moment puguin ferir la sensibilitat d’altres Participants.

La participació en la present promoció, així com la publicació dels comentaris que es realitzin per part dels Participants a les publicacions no podran vulnerar per cap concepte les Regles comunitàries d’Instagram ni les Condicions d’ús d’Instagram

7.-EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT

A títol enunciatiu, però no limitatiu, no ens responsabilitzem de les possibles pèrdues, furts, retards o qualsevol altra circumstància imputable a tercers que puguin afectar el desenvolupament de la present Promoció, així com tampoc ens responsabilitzem de l’ús que faci el Participant respecte del premi que obtingui d’aquesta promoció.

No assumim la responsabilitat en casos de força major o cas fortuït que puguin impedir la realització de la Promoció o el gaudi total o parcial del premi.

8.- PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

De conformitat amb el que s’estableix en el Reglament General de Protecció de Dades, cada participant amb l’acceptació d’aquestes Bases Legals consisteix que les seves dades personals siguin incorporats a un fitxer, titular d’aquesta, amb la finalitat de gestionar el sorteig, així com difondre i donar publicitat als seus resultats, i tramitar l’entrega del premi.

L’informem que pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament, portabilitat, i a no ser objecte de decisions individuals automatitzades mitjançant l’enviament d’un correu a firavofigueres@gmail.com.

9.- CANVIS I ACCEPTACIÓ

Ens reservem el dret de modificar o ampliar aquestes bases promocionals, en la mesura que no perjudiqui o menyscabi els drets dels Participants a la Promoció.

El simple fet de participar en el sorteig implica que el Participant accepta totalment les condicions d’aquestes Bases Legals. Així mateix, la participació en un sorteig d’aquesta naturalesa suposa l’acceptació de les normes de la xarxa social Instagram a través del qual es desenvolupa el mateix.

10.- LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

Aquestes bases legals es regiran de conformitat amb la llei espanyola. Seran competents per resoldre qualsevol reclamació o controvèrsia que pugui plantejar-se en relació amb la validesa, interpretació o compliment d’aquestes bases els  Jutjats i Tribunals de la ciutat de residència dels Participants.

* L’organització es reserva el dret a fer posibles modificacions.